VÝZNAMNÉ HODNOTY PRE NÁŠ ŽVOT

Keď bolo vonku zima, v kuchyni okrem sušených jabĺk, voňalo aj drevo, ktoré horelo v sporáku. Oheň okrem tepla, vytváral aj príjemnú pohodu. Stará mama si nasadila okuliare, pritiahla stoličku bližšie do tepla a listovala v starom kalendári. Občas sme jej tam my, vnúčatá zvedavo nakukli. Keď sme zbadali zaujímavý obrázok, chceli sme, aby nám prečítala, čo sa pod ním píše.

Raz nám čítala príbeh o troch kráľoch. So zatajením dychom sme počúvali a predstavovali sme si ten  príbeh, ktorý sa končil  v kalendári  šťastne.

Traja králi jednou z hviezd, dávajú sa cez púšť viesť, idú k Ježiškovi…

Stará mama nám začala čítať stať z evanjelia podľa Matúša (2, 1-12).

-Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“

Neskôr som si už sama čítala, ako sa sa tento príbeh odohrával ďalej.  Začala som vnímať ďalšie veci. V deň tohto sviatku Troch kráľov, vždy 6. januára sa okrem svätenia vody, kriedy a soli, chodilo koledovať, posväcovali sa príbytky.

Nápis nad dverami G+M+B

Jednotlivé písmená znamenajú skratky mien týchto troch kráľov Gašpar („Majster pokladu“), Melichar („Môj kráľ je svetlo“) , Baltazár („Ochraňuj jeho život“)  a zapisujú sa v deň tohto sviatku na veraje dverí, plus príslušný rok.  Neskôr som našla, že  správne označenie by malo byť  C+M+B, Christus mansionem benedicat, čo v preklade znamená – Kristus nech žehná tento dom. Dvaja z kráľov mali bielu pleť. Najmladší Baltazár, bol muž tmavej pleti, černoch.

Význam darov a ich symbolika

Klaňanie sa troch kráľov predstavuje kresťanské posolstvo, v ktorom sa veda, bohatstvo a moc  spájajú pred prírodnými zákonmi života a chudoby. Zlato, symbolizuje královskú dôstojnosť, kadidlo je symbolom  jeho božskej podstaty a myrha (používaná pri balzamovaní) je bolestná obeť za spásu ľudstva.

Traja mudrci  predstavujú 3 štádia  ľudského života, starší, stredný a mladší vek.

Dary, ktoré ukazujú bohatstvo nášho života, sú tie, ktoré nie sú materiálialne, ale vychádzajú z nášho vnútra, ako  ľudskosť, porozumenie, úcta, vďačnosť, pochopenie, uznanie, ústretovosť, vzájomná pomoc, úsmev, čas pre tých ktorí nás potrebujú.

Written By
More from Baja

CordyMax Cs-4®

Potravinový doplnok s hubou cordyceps sinensis C O R D Y C E...
Read More

Pridaj komentár